Bezúročný úvěr pro začínající podnikatele z programu START

Bezúročný úvěr pro fyzickou osobu až do výše 500 000 Kč, pro právnickou osobu s více společníky až 1 milión Kč.

Program je určen:

  • Začínajícím podnikatelům, kteří zahájili poprvé podnikatelskou činnost, a to nejdéle 2 roky před datem podání žádosti o bezúročný úvěr z programu START.
  • Podnikatelům, kteří nebyli před datem podání žádosti společníky či zakladateli obchodní společnosti nebo před datem výše uvedené registrace na finančním úřadě nebyli kdykoli dříve registrováni jako podnikatelé.
  • Obchodním společnostem, s výjimkou akciových společností, které byly zaregistrovány na finančním úřadě nejdéle 6 měsíců před datem podání žádosti a k datu podání žádosti o bezúročný úvěr nejsou jejich společníky nebo zakladateli osoby, které byly před datem podání žádosti podnikateli, nebo společníky či zakladateli jiné obchodní společnosti, než je společnost žádající o úvěr.

Podmínky programu:

  • Žadatel musí mít vypořádány všechny závazky k institucím státní správy.
  • Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb, včetně zdravotnických a lékárenských, a obchodu, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).
  • Projekty musí být realizovány na území České republiky.
  • Úvěr se poskytuje minimálně z 50 % na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s realizací projektu.

Nezbytná podmínka:

Žadatel je povinen předložit k žádosti o úvěr potvrzení o absolvování vzdělávacího programu pro začínající podnikatele "Základy podnikání", podnikatelský plán připravený ve spolupráci s RPIC, včetně doporučení, které nesmí být starší 2 měsíců.